Jf \zyr/s9} BESLISSING rtaan gee aan de nnelaan, et de leiJ ken deelt] t gegeven een andej chaffen v ,K.3chole R K. Scha ot toela- e 1. delijK te invalidi gen beste' ,20 i. oer ■Besloten wordt het schrijven te deponeefen "a s te zijn afgedaan. in Openbare "'erken op te dragen regel matig Üe vuilnishoooen onverwijld te doei eghalen I^an den Inspecteur bij het Lager Onder} inijs te informeeren of die bestaande me thoden van deze betrekkelijk nieuwe school reeds verouderd of onbruikbaar zijn. :an adressante mede te aeelen dat zij etfn V: rklaring van het gemeentebestuur van ^■aarn moet overleggen waaruit blijkt dat naar 3aafl| 1 e gemeente geen vergoeding aan de ge- ^Meente Soest in rekening zal brengen. ■Goedgevonden wordt dat wekelijks f 0,90 ilan de invaliditeitsrente wordt ingenou- d' n voor zakgeld ten behoeve van de ver- ■Le-egde. an f 1,60 genomen notificatie enten on- I Besloten wordt het adres den raad aan terzake vj ordering aan den D meenteam! en ander jne zieKt nomen doo .A.He ijst 5 Maart j "te bieden onder raededeeling, dat voor m2 eene vermindering der opcenten niet meer mogelijk is. Voor de komende jaren I bij de behandeling der begrooting 1932 na op deze aangelegenheid worden teruggekome laan adressant mede te deeien dat verlang wbrdt dat spoedig op het schrijven ant wbord wordt gegeven, aangezien anders and maatregelen tegen hem zullen worden getrc ffen. :an der n. ere f- Xan den ontvanger wordt onbepaald ziekte vplof toegekend. ngang van e Amersfo verband e tegemoe n zoon te jet adres ter kennis te brengen van den met het voorstel daarop geen beslis s|ng te nemen wegens het onge29geld zijn Vp'i het adres en het ontbreken van motie wpa die een gunstige beslissing zouden wpttigen. -i X-L- L2 J, Sjrrj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. kkSX. AANMERKINGEN. j r t, t y e mm

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 164