'5 ■et ste 1 s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 3 minister van Bin- nenl.Zaken 53 5 ihi Diverse ongeorga niseerde arbeider: Commissie Openbare "/erken Techn.Ambt. 0.7/. Commissie Openbare Verken 18-3-'32 25-3-'32 zendt om bericht en raad een verzoek van ongeorganiseerde arbeiders om verstrekking van meerdere hulo. io-3-'32 24-3-'-32 11-3-'32 verzoeken werkverruiming, meer ondersteu ning of hulp van het crisis-comité. deelt mede zich te kunnen vereenigen met l Van de het voorstel van Burgemeester en Wethouder dd. lé Maart 1932, le afd.no.1649 terzaze verbetering weg Soest-Soesterberg. KORTE INHOUD. ieslote Melen d wijze va keerings kening h Met zoo boef ti ingezie dersteun oi tot v zal aan adres au termen a maatrege adr tot brengt rapport uit omtrent het onderhoud en den aanleg vah Plantsoenen Be Commissie Openbare Werken adviseert: a. het onderhoud der plantsoenen niet uit te besteden; b. het adviseurschap van den heer Kr aai jen- brink voor dit jaar te handhaven,en wan neer de tijdsomstandigheden gunstiger moi den,het idee van den Technisch Ambtenaar tot aanstelling van een tuinman in overw ging te nemen; c. in het belang van een goedan gang van z ken een zoodanige regeling te treffen,da de tuinman van den Broek de noodige aam zingen voor de uitvoering zijner werkzaa heden rechtstreeks ontvangt van den heer Kraaij enbrink. deelt mede dat het haar in het belang der gemeente wenschelijk voorkomt, dat bij de P.U.B.M. met klem wordt aangedrongen op ve laging van den stroomor^js voor de straatv lichting,alvorens de ontwera-straatverlich tings-overeenkomst den Raad ter vaststelli wordt aangeboden. De Commissie verzoekt vo overlegging van een ver-gelijkend overaicht betreffende de kosten der straatverlichtin in andere gemeente, teneinde een juist oor ieel te Kunnen vormen omtrent de in de ont] werp-overeenkomst opgenomen tarieven. Brslote ge'i te d sie. BiSlot* ging aar de gunsi na ïhtlai ncessi •rast. (U 3 CB Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 165