jy*, 'zoek van •strekking BESLISSING Besloten wordt aan den Minister mede te dtelen dat het Burgerlijk Armbestuur de wi \ze van ondersteuning regelt en de uit- ke eringsbedragen vaststelt en daarbij re- kfcning houdende met het beschikbare cre- d[et zooveel die omstandigheden waarin de behoeftige werkloozen verkeeren in acht rieemt. \Ingezien de gebruikelijke maatstaf der on dersteuning geen directe aanleiding geeft oi tot verhooging der bedragen over te g4an 2a aan den Minister worden geadviseerd al'es anten te berichten dat in deze geer tè-anen aanwezig zijn om van hooger hand ma „regelen te treffen als in het adres gedoeld, mdersteu- ;e ligen met ,'ethouder terzake tnderhoud 1 riseert: niet uit Kraaij en-I m,en wan- istiger wij Ambtenaar] i in ovewl ;ang van z >reff enda idige aann| ir werkzaa i den heer ■Wet adres den raad aan te bieden met voc stel tot deponeeren als zijnde ongezegelc. Iran de mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt aan den raad de mededeeli ge 'i te doen conform het advies der corami si r. telang der .t bij de tgen op vt e straatvi .atverlich aststelli irzoekt vo overaicht •erlichtin juist oor in de ontj ven. Besloten wordt nogmaals op stroomverla- g|ng aan te dringen en tevens te verzoeken de gunstige bepaling tenainzien der 25 nachtlampen enz. voorkomende in de oude cènce^sie te willen opnemen in de overeerj- firast. r- n- i *.y 6 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. j •5*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 166