/u JÉ BESLISSING. s ter lichte üssel. e verzoeke; de noodige Besloten wordt te berichtendat wegens gebrek aan goede foto's voorloopig twee oude opnamen zullen worden toegezonden, inlhet voorjaar zullen nieuwe foto's word vervaardigd en worden nagezonden. Aan den Techn.Ambtenaar te verzoeken de twee fotoplaten in zijn kantoor aanwezig tijdelijk voor dit doel af te staan en sooedig op te willen zenden aan het adres "HaHand-Huis" te Brussel, Avenue d'Auder ghèm 61-63. De vergunningen worden verleend overeen- koimtig de besluiten hiernevens gevoegd enfgeboekt onder de nos. 1/514 en 2/196. De Bouwvergunning no1/437 wordt gewei gerd en r comni ven van se: lal te ïikeiL iet desbe-I ten heer sgenheid jrdeel de ■sloten wordt de beslissing aan den Bur- •eileester over te laten zoodra het advies vafc het raadslid Hornsveld is binnengekomen. D° burgemeester heeft 25 Haart 1932 bes." ter het werk te gunnen aan J.Mets aannemer ■lfc er voor de ingeschreven som groot f 66,66. I" Uih. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 168