Vergadering van Burgemeester en Wethouders met de Raadscommissies voor Financiën en Werkverschaffing op Vrijdag 8 Januari 1951des n.m. 5i uur. Voorzitter: Mr. G.Deketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide Wethouders, alsmede de leden der Finar.ciëele commissie H.van Klooster, H.J.Gasille en G.J.Groo- tewal en de leden der commissie voor de werkverschaffing de heeren W.F.H.Busch, T.Bleeker, (de leden H.v.Klooster en H.J. Gasille waren uit hoofde der Financiëele Commissie reeds aan wezig) De Voorzitter deelt den aanwezigen mede, dat B. en W.het noodig hebben gevonden een bespreking te hebben met de beide commissies, teneinde de financiëele consequenties onder het oog te zien van de kosten, verbonden aan de werkverschaffing in verband met de aanvrage credieten der begrooting voor 1952. Spreker geeft een uiteenzetting van de posten waaruit de werkverschaffing is te bekostigen n.1. voor werkverschaffing 15.000,= loonen post volgno. 586 8.515,= loonen 241 5.400,= loonen 1/5 van het over schot 1951 ad 10.500,= voor teren van wegen. Totaal 26.715,= Dit bedrag moet gehalveerd worden voor eerste en tweede periode 1952 uitmakende 15*557,50. Met dit bedrag noodig voor 8 weken is per week disponibel 1.670,=. Spreker deelt nog mede dat van Ged.Staten bericht is ont vangen dat de kosten aan de uitvoering "boschplan" verbonden niet op den kapitaaldienst van het Grondbedrijf worden gebracht. Het College van B. en W. heeft nog een tusschenweg gezocht en aan Ged.Staten gevraagd of de kosten ook voor de helft uit den kapitaaldienst mag worden bestreden. Op deze vraag is nog geen beslissing ontvangen, doch Spreker is van gevoelen dat Ged.Sta ten er bij zullen blijven dat de kosten uit de gewone midde len dienen te worden bestreden Ook in het geval dat wordt goedgevonden, dat de kosten uit kapitaaldienst mogen worden gedekt (voor de helft) dan blijft nog de vraag onbeantwoord hoe B. en W. aan geld moeten komen. De heer Bleeker vindt dat B. en W. het raadsbesluit,waarbij de kosten geheel uit kapitaaldienst wordt gedekthebben gesabo teerd door aan Ged.Staten te vragengoed te keuren, dat de kos ten voor de helft uit den kapitaaldienst wordt bestreden. De heer Busch wil het geen saboteeren noemenmaar acht de handelwijze van B. en W. onvoorzichtig. Zij hadden reke ning moeten houden met het raadsbesluit. De Voorzitter accepteert de uitlating van den heer Blee ker niet en antwoordt den heer Busch dat het College na ont vangst van het schrijven van Ged.Staten, dat inmiddels door hem wordt voorgelezen, tracht als voorbereiding voor den Raad een gereede oplossing in de zaak te vinden. De heeren Busch en Bleeker zien niet in dat de post 586 van de begrooting 1952 moet gehalveerd worden voor deze periode en op het einde van het jaar. Het betreft een post van openbare werken en kan mitsdien geheel worden benut. De overige heeren zijn het eens met B. en W. dat deze post voor de helft gereserveerd moet worden. Langdurig wordt over

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 16