Ji BESLISSING. an de 'bes tegen de jj sumpt i e i j J e Ossendaa] gen voorzij en uit de] op de 3os] hot toe laai ing de vraj ken voor mogen neiij den toege 1 ng van es effende: afd. 21/18; Jian de ingebrachte bezwaren is een afzon de-lijk proces-verbaal als bedoeld in de Hinderwet opgemaakt en bij de stukken gev oegd. X&n den Technisch Ambtenaar wordt medege dield dat het College er de voorkeur aan geeft de Ossendamweg 00 dezelfde breedte aan te leggen als de Beukenlaan en Nieuwe wég zoodat een kostenberekening met bewij aen van grondafstand van iaem wordt inge wacht. De kosten zullen uit het z.g. wege plan gedekt worden. De post onderhoud weg 19 \2 kan d^n voor andere wegen bestemd wo Besloten wordt den raad alsnog voor te stellen het overschot lj?31 over te schrij ven op den dienst 1932met het teren der wegen voort te gaan. rden. De ontwerp besluiten zullen den raad wor den aangeboden. 1^ op ST). V~ 188. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ti en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 172