3 U. 4. s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. B 3 c Aanduiding van den KORTE INHOUD. afzender. 1S" f L- isnA ia" Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht led. Staten dezer provincie r.A.van Voorthuize Boerderij "De Palt te Soesterberg STed.Vereen.E.H.B.0 sfdeeling Soest n li nister van Arbeid dandel en Bijverhe Bestuur "A.D.O." oest lirectie Arhh, 7a- terl.Uij Utrecht !7-3-,32 3-3-* 32 18-3-*32 23-3-'32 3l-3-'3J vergun Biedt ter behandeling aan eenige verzoe-B ken om bouwvergunning vergezeld van de nr®'"'"L° dige teekeningen en adviezen. verzoeken te dienen van bericht en raail op een adres van den ïïed. bond van gemeeï teambtenaren inzake de wachtgeldbeaalingl van het ambtenaren-reglement dezei geaeej vraagt vergunning tot plaatsing var eenl bordje voor pension aan den straatweg bij de oprijlaan "De Paltz" eh bij den oven bij "Zomers Buiten". De Inspecteur van Politie deelt bij ochj ven dd. 25 Maart j1no.^S/4- mede, dat t| gen inwilliging van het verzoek geen berj ren bestaan, mits de. toestemming tot v;edf| opzeggens toe wordt verleend, en de te plaatsen' bordjes van bescheiden afmeting zijn, terwijl de juiste plaatsen van ge meentewege moeten worden aangewezen. deelt mede te hebben besloten het tariej der ziekenauto te verlagen en dat voortij de prijs zal zijn voor de le klasse 25 cent, 2e klasse 3° cent en 3e klasse 3, cent oer K.2'. noodigt uit den verkoop van den onbeboui den grond van «Ons Belang" nader te over wegen en hem den uitslag der overweginge nader te berichten. Bij het antwoord zn! de Minister gaarne worden ingelicht on trent den stand der behandeling van het uitbreidingsplan noodigt het college van B. en uit tot bijwoning van den feestavond cp 6 April a.s. in hotel "Eemland". verklaart zich bereid overeenkomstig schrijven van 25 Februari en 5 Maart j. f 5074,36 in de gemeentekas te storten zijnde het bedrag dat de gemeente ten 1 hoeve van derden heeft ontvangen voor te' rmgbetaling van gestorte bedragen voor al leg ean waterleidingen. De My. vraagt ec: ter teekening van een verklaring tot terj betaling der te storten som indien onver hoopt de concessie niet zou worden goedc keurd. De Financiëele commissie adviseert de klaring te teekenen. |i geboec 510, 2/1 e"e L ;erd ■iet colle rele wij )e ontwer loedgekeur Iffonform b jlitie wc iesloten le rekenit jen te st< Ier bespr< lesloten |n kennis .nister -Hen dii JTe beric: ■vond zal Besloten u (J _CT> Dagteekening O volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 179