ylf 'ivj Jt BESLISSING. verzoe. an de m en raad lü geinee. >eaaling -r geraeei e vergunningen worden verleend overeen- lomstig de Toesluiten hiernevens gevoegd Jageboec -, onder de nos. 1/507, 1/509 11/510, 2/199' Vergunning no.l/517 wordt ■3 _rG ijerd ■Het college heeft e an bezwaar tegen eve ele wijziging van het desbetreffend ar fce ontwerp brief aan Ged.Staten wordt Éjedgekeurd. var een itweg bi, in overw bij ooh: tedat ;een oen tot wed de te ifme ting van ge ien. et tarieil t vo L>r t - se 25 asse 35 ti '-rel. Conform het adv:.er. van den Inspecteur va ■olitie wordt besloten. [Besloten wordt deze aangelegenheid alsmele rei ring 1931 en begrooting 1932 in hai- len te stellen van fethouder van "Financiën Ier bespreking net het bestuur van E.H.B.f). onbeboui te over rwegingei oord anl| oht om- van het uit tot 6 April aart j torten af e ten voor n voor -I raagt ec| tot ter en onverj en goed ert de Besloten wordt het Bestuur van "Ons Bela n kennis te stellen net de vraag van den Minister en te verzoeken daarontrent te ".Ier iienen van advies. Fe berichten dat het college op de feest •rond zal worden-vertegenwoordigd ^sloten wordt de verklaring af te gevei 1$ 17 jlsolJ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ig" (L AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 180