u 6 e "o >by 3^ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ge; 3 Staten Utrecht Bestuur der Ver. tot nestr.der T.3.C. Soest R. K.Missienaaikrir Soest 1. Radstok aan Thienen C. van Holten Techn.imbt. Bout en Woningtoezicht ■3-'32 2Ó-3-'32 g 23-3-32 26-2-32 4-3-*32 25- 3-'32 29-3"32 KORTE INHOUD. mededeeLing van hehandeling van het be- zeaarschrift van C.Ossebaar tegen het be sluit van 3. en V. waarbij aan het R.K.Kerl bestuur te Soestdijk verlof is verleend ti aanleg eener bijzondere begraafplaats in; openbare zitting van hun College op 19 April a.s. verzoeKt toekenning van een bijdrage uit .e gemeentekas, overeenkomstig de beprlia der desbetreffende verordening, zulks ten behoeve van: M.van der Heide, Sanatorium Hoog Blaricum ea H.Hoekstra, sanatorium Zonnestraal" Hilversum, tot een totaal te' drag van f ^12t2^. Belasting publ.vermakelij kheden verzoek t vrijdom voor een uitvoering 01 April 1932 waarvan de opbrengst de Missie ten goede zal komen. Voorhteen is voor een dergelijk doel vrij toegestaan. vraagt zi.in vergunning over te brengen n het oerceel H.no.1944 aan de Nieuwstraat. Voorts verzoekt hij hem toestemming te ve leenen reeds eerder te mogen tanpen dan 1 April a.s. den datum, met ingang waarvar; vergunning kan worden overgeschreven. verzoekt de slijtvergunning, geldende 1 e boord-westelijke localiteit van het oer ceel Steenhofstraat 62 over te schrijver, ten name van J.0.Brouwer, die hem ooi Nel ■e surgeme 05 nbare z: D bijdra^ D' vrijst 1931 in ving. de uitoefening van het bedrijf ven bericht nog niets vernomen te hebben vanj de in het schrijven van 14 Januari 1932 ti doelde aanwijzing van grnzen en vraagt nogl qjaals hoe groot het terrein is, dat hij va| de gemeente in huur heeft. sloten g van I) Jl gelden Jroeel ka 1444. lesloten In Thiene Ihannes C 10 Oct |toef enen het pe an Openb |n van he paaltj adviseert onder de door hem genoemde vooi 0 onthei waarden ontheffing van art, 14 sub V der a<Jvies var Bouwverordening te verleenen aan K.Koeln® te Soest in verband met diens plan tot dej bouw van een woon-winkelhuis aan de Steen® hofstraat 00 het perceel kad. bekend in tie A.no.1056. u 3 3 CD 3 li 3 /ij Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 181