iet be- het be- R.K.Ker •Ieend t ,ats in >p 19 BESLISSING. Ie Burgemeester 2al het College in de 05 nbure zitting vertegenwoordigen* 'age uitIme Bijdrage ad f 512,25 wordt verleend, beprli:;*^ tl Is ter itorrun torium itaal fce' •$ng o) i Missie tel vri j •enger. ï)e vrijstelling wordt verleend. tn dan I ïaarvan ren. Besloten wordt te beoalen, dat de vergun- istraat, r_.,ng van D.Radstok ingaande 1 April 1932 ïg te vei -jjq g^xden voor de aangeboden zaal van he ■rceel kad. bekend alhier in sectie H. nc. 1944. Lende voo 1 het cer tri jven ooi Me Lrijf ve |Besloten wordt de sLijtvergunning van BV ®n Thienen over te schrijven ten nane va Oliannes Cornelis Brouwer geboren t e Soes den 10 October 1903 die het bedrijf zal uitoefenen, in de noordwestelijke localit van het oerceel Steenhofstraat 62. tben van 1932 D ■aagt nog •t hij H tnde vootf V der Z. Ko e lj jn.1 1 tot dei e Steen- :nd in sa Jan Openbare Werken op te dragen de gren zr van het gehuurde perceel door middel paaltjes uit te zetten. Js ontheffing wordt verleend conform het a|vies van 3ouw- en Woningtoezicht. si t V l Hl\ At' 3-J\S\ V Al U\^ ui. Af' V 14ij. A' i hsj_ J\!' -U). Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1. 1 C<yfcCw£i-ui^, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 182