BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie zwemin richting Th.Nolfsen,Soest Directeur b/d Gem Reiniging en Ont smet tingsdi en st te Amersfoort Minister van Bin- jnenlandsche Zaken |en Landbouw De Blauwe "¥eek commissie te Soest 29-3-'32 29-3-'32 2^-3-'32 «l-3-*32 no.2970 afd. B.3. N.V. "Mabeg" vereeniging "Mij. tot expl.van zie kenhuizen" te s-Gravenhage 18-3-'32 23-3-'32 KORTE INHOUD. deelt mede, dat zij unaniem van meening is haar taak voort te moeten zetten. vraagt eenige vergoeding voor de huisves. ting van zijn zoon die als armlastige voor rezening van de gemeente wordt verpleegd de Stichting St.Joseph te Apeldoorn en op 4 April a.s. met proefverlof zan worden ontslagen. verzoekt mede te deelen of het gemeentebe stuur bereid is, de kosten ten bedrage van f Ij.- r f 14.- per etmaal vallende op de verpleging van het kind Johan de Bree, opg nomen in de barakken aldaar, te betalen. verzoekt zoospoedig mogelijk te mogen ont vangen een opgave van de bestellingen bove het bedrag van f 1000.-, welke in den loop van 1932 door de gemeente of door aan de g rneente rekenplichtige instellingen (bedrijf ven, enz.) zullen worden gedaan, en waar van niet vaststaat, dat deze bestellingen aan in Nederland gevestigde ondernemingen zullen worden gegund. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte en vergunning tot het spannen van 4 doeken over wegen. De Inspecteur van Politie adviseert de ve gunning voor 1 dag te verleenen onder dHe se voorwaarden en ten aanzien van het span] nen van doeken slechts voor zoover het ge meentewegen betreft. biedt zich aan voor de samenstelling van een rioleeringsplan voor deze gemeente. ?ebr1932 footific Beslotej |e verzo< lan huis- nemen. ■Aangezi fin de 00 ■ekend wi In de ko ■Het Col. z j die lansoraki ■De circi irden t< Conform lan Poli zou gaarne den opzet van een organisatie ziekenhuisverpleg iung met 3.en"/, bespreken om te overwegen of het mogelijk zou zijn gezamenlijk deze organisatie 00 te bouwen en zoo mogelijk de gemeente als buitengev.01 lid bij deze organisatie aan te sluiten en| verzoezt daartoe gaarne te mogen vernemen welken dag, uur en plaats net beste gelege komt voor een bespreking. [Beslotei Is menste! Inet is "I plannen c |d'-n teru£ ■Voor de pcden op \2 uur. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 183