fa JVt/ïïf BESLISSING. aeening en. huisves. tige voor rpleegd rn en op morden ■notificatie. esloten wordt het Burgerlijk Armbestuur Ie verzoeken eene bijdrage in de korten lan huisvesting in gunstige overweging te nemen. smeentete Irage van ie op de Ir e e opg italen. ïogen ont ïgen bove den loop aan de g i (bedri} in waar- illingen ïerninger. .en var. spannen :rt de ve ider dive het span het ge ing van ente nisatie tesprekeï u zijn bouwen itengew uiten en ernemen e gelege \angezien het gemeentebestuur niet voora In de opname van het kind in de barakken bekend wordt besloteh van gemeentewege ni In de kosten van verpleging bij te dragen ■Het College neemt het standpunt in, dat lij die tot de opname hebben medegewerkt lansprakelijk zijn voor de kosten. De circulaire zal ter fine van advies w rder. toegezonden aan Openbare 'Verken. f is et Conform het advies van den Inspecteur lan Politie wordt de vergunning verleend Ipesloten wordt te berichten, dat tot het samenstellen van een rioleeringsplan nog liet is besloten, doch dat bij eventueele plannen daartoe op het schrijven zal wor den teruggekomen. JVoor de bespreking wordt gelegenheid ge- Joden op Vrijdag 8 Apri'l a.s. des n.m. uur. zzÉcP. v/V' Ib. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. jH AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 184