'11- '7J- 3<SV e s c BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'echn.AmbtO.V. B. en "T. van Oo st- stellingwerf ff. van Breukeien, Beckeringhstraat 1 Soest ff.A.v.Voorthui zen Soesterberg Inspecteur van het Lager Onderwijs 14-3-'32 3-3-'32 ■3-'32 zendt rapport inzake beschikbaar crediet [voor het verder afteren van weèen. 22-3-'32 verzoeken den Raad adhaesie te betuigen aan het besluit van den Raad der gemeente Ooststellingwerf waarbij aan de regeering met klem wordt aangedrongen bij het invoe ren van maatregelen tot steunverleening aan' ien land- en tuifabouw den meest mogelijken spoed te betrachten. zendt in verband met zijn aanvraqg tot uit' breiding der waterleiding een situatietee- kening van de door hem te stichten percee- len aan den Krommeweg. KORTE INHOUD. merkt naar aanleiding van het voorstel dd. 29 Pebr.1932 van den technisch ambtenaar op] iat voor het geval geen leerkrachten met middelbare bevoegdheid aan de scholen vertoj ien zijn, de leerkrachten met akte j geen les mogen geven aan klimpalen, ziimtouwen, ringen, bruggen en bok. Voorts wordt opge merkt, dat eenig eenvoudig spelmateriaal voor krofbal en slagbal niet mag ontbreken. De Inspecteur acht voorts de voorgestelde verbouwing zeer doelmatig en wijst er 00, iat de definitieve plannen nog moeten vord< ingezonden. Aangezien ie wordt tigen met Lan den Btuigen. vraagt een paar karren zand te mogen halen] in de duinen achter de boerderij "de Paltz". 3e Techn.Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Verken deelt bij schrijven dd. 22 Maar 1932, no.403 mede, dat het hem niet] gewenscht voorkomt, dat in alle terreinen ier gemeente zand wordt gegraven. Bij hem bestaat geen bezwaar dat zand wordt uitge graven op het z.g. Hoogt ter linkerzijde vaij de Banningstraattegen betaling van den gej wonen prijs ad f 1.- per M3» Beslote ;erleidi joodra b bouwd en iroorzien De cont iran mins len aang Conform sordt be iesloten ndat uitvo verband m Ifr gemee 03 isi s to Jrzt en irden wa jnwezig ïge voor gymna zaak bij bader ond CD jgp *o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 185