A' Al 4 BESLISSING. :rediet ■ingezien nog voldoende vrediet aanwezig -vordt besloten den Techn.Ambtenaar te mjach- iigen met het teren van wegen voort te gap,n. ;uigen «neen te jeering invoe- ming aanl ;elij ken tot uit- itietee- oercee- kan den bètuigen Raad voor te stellen adhaesie te ;en haleit le Paltz'. Leiding ij ven dd. hem niet' •reinen lij hem uitge' •zijde va .n den ge •stel dd. maar op >n met .en verbo j geen rtou "ei., Lt opge- sriaal ïtbreken istelde er oo ;en tor&i [Besloten wordt de uitbreiding van de via erleiding in den Krommeweg te garandeer ^oodra blijkt, dat de woningen worden ge ouwd en van waterleiding zullen worden oorzien. [De contracten zullen op een waterverbru mn minstens f 17,60 per jaar moeten wor len aangegaan. Conform het advies van Openbare Werken sordt besloten. 2n Lk esloten wordt aan den raad mede te dec ^n, dat het college van oordeèl is, dat het itvoeren van buitengewone werken in verband met de onzekere financiëele oosit der gemeente ten gevolge van de óeconomis crisis tot een minimum moeten worden be- perzt en alleen dan ter hand genomen moet worden wanneer de uiterste noodzaaK daarv jnwezig is. Oi deze gronden stelt het ®o)L- Jjge voor voorloooig nog niet tot verbouw de^ gymnastiekzalen over te gaan en deze zark bij de behandeling der begrooting 19 nader onder het oog te zien. Le he 2n oor Lng AANMERKINGEN. ft ift A* iHOH- \ft A mwSl Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 186