NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Vrijdag, den 8 A p ri119|2 Tegenwoordig de heeren: Mr.G. Deketh, Burgemeester. J. S. van Duren en K. Lodeegen, "/ethoudersJl SecretarisJG*...As Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .A ^i.tot en met HIHvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 188