e a 3 A- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J.Casteleijn, Be schermheer van Soesterbergsch Ge mengd Koor. Koninklijke Begeef Voorschoten .K. Werklieden vereeniging Commissie Openbare Terken \fd.Soest en omstr ken der Ned.Natuur historische vereenp. ging Nederlandsche Volk zangbond Rijksinstituut voo .Zuivering van AfvafL water 1s-Gravenhag 16-2-'32 2-3-'32 vraagt het gemeentebestuur beschikbaar stelling van een prijs voor het te houde Groot Nationaal Zangconcours te Soester- berg. doet prijsopgaaf toekomen van legmedail en legpenningen. 4-4-'32 24-3-'32 no.93. ï- 24-3-32 31-M32 no.3113 verzoekt er bij de regeering op aan te dringen de Bouwvakarbeiders onder de cri siswerkloozen te rangschikken. deelt mede, dat de meerderheid der con sie van meening is, dat voor het woonwag sloten Qjcot Nat te steller grootte va |&ngezi« spreking dering var doen vervs ter groot1 heeft goec Kliiinkli j I a. het mal J60 m.m. b. het lei elk a f De veree! regeering dèor haat ian Opera' ieg met d kann de vroegere plaats in de Birkt moe'J*oonwagen worden aangewezen, aangezien zij deze plaats de meest geschikte acht in de g meente. De minderheid der commissie iè voor handhaving der thans bestaande plaa zendt statuten en huishoudelijk reglene der Natuurhistorische vereeniging en ver zoekt den raad voor te stellen de gemeen Soest te doen toetreden tot hare afdeeli als begunstiger. verzoekt medewerking tot het houden va) een Volkszangdag in deze gemeente. deelt mede, dat de N.V. Stichtsche Karj rinefabriek advies heeft gevraagd met be trekking tot de behandeling van het afvJ water voor haar bedrijf. Naar het oordef van het Instituut dient eerst het resul taat van de bemoeiingen met de fabriek 1 worden afgewacht, alvorens nader geadvi seerd wordt betreffende het toepassen v; art. 17 der Hinderwet voor de behandelini van het afvalwater der fabriek. Het ins' tuut zal het gemeentebestuur t.z.t. o? hoogte stellen van den uitslag van he't overleg met de fabriek» ie te ver plaats va B sloten l*n deze ■ar 1932 fllC.- kan den H t nade CJ D C CD O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 189