8 Januari 19j>2 over deze zaak gesproken met het resultaat dat de meerder heid der vergadering de meening van B. en W. blijft deelen. v v.v De Co^ssie voor werkverschaffing zal dus rekening hebben te houden met een loonpost van 1670,= per week.Hoe zij de werkverschaffing wenscht te regelen is haar zaak,als met het vorenstaande maar rekening wordt gehouden. De heer Busch kan geen respect hebben voor de wijze waarop B. en Wde werkloozenvoorziening opvat. Spreker verwacht dan ook moeilijkheden, wanneer geen andere oplos sing is te vinden. De heer van Klooster geeft in overweging voorloopig een dag minder te werken. De Commissie voor werkverschaffing gaat naar de Commissie-r Kamer ter verdere bespreking» Nadat de Burgemeesterwethouder van Duren en de secre taris nog even onderling hebben gesproken, worden de bespre kingen in de commissiekamer voortgezet en na eenige bespre king overeengekomen als volgt: a de werkloozen werken de volgende week als gewoon. 5* en,W# VTa8en tegen Maandag een bespreking aan met bed.Staten, voor de vraag of de kosten van het Boschplan voor de helft uit kapitaaldienst mag worden bestreden, en of een raadsbesluit tot beleening van de Inschrijvingen Grootboek alsnog goedkeuring kan verkrijgen. Bij een gunstig resultaat der besprekingen met Ged.Sta ten kan de werkverschaffing op normale wijze doorgaan. Inge val geen gunstig resultaat wordt verkregen worden de commis- sien öe volgende week wederom voor een bespreking van deze zaak bijeengeroepen. De bijeenkomst wordt hiermede gesloten. De Secretaris, pe Voorzitter, typ;v.d.G. coll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 18