•Af •J zcyr. Soester legmedai; BESLISSING. chikbaaJ B< sloten wordt ter gelegenheid van het te hou Gr ot Nationaal Zangconcours beschikbaar 1. M gtellen twee zilveren medailles ter p aan te er de cri der con t woonwag irkt moet j deze in de g ssie is ande plaa k regleme ng en ver de gemeen e afdeeli ouden va te. sche Mars gd met be het afv et oordei et resul fabriek r geadvij passen v| handeliri Het ins: z tOp1 vam het ■ce ----- grootte van 60 m. langezicn de raad in een officieuse be- roreking,gehouden vóór de openbare verga dering van 7 April j.1. het plan tot het doen vervaardigen van een nieuwe stempel ter grootte van 60 m.m. kostende f 100.- heeft goedgevonden, wordt besloten aan de Koninklijke Begeer opdracht te geven tol a. het maken van een stempel voor afslage lóO m.m. b. het leveren van vier zilveren afslager elk a f 12.-. De vereeniging te berichten, dat bij de r^geering reeds Aappen zijn gedaan als dfcor haat bedoeld. Kan Openbare Werken te verzoeken in over Mg met den wethouder na te gaan of het woonwagenkamp ongeveer 100 meter verder ie te verplaatsen, dan wel of een andere plaats valt aan te wijzen. Besloten wordt aan den raad voor te ste] Un deze nuttige vereeniging voor het Mar I932 te steunen met een subsidie var fllC.- A; n den heer Burgemeester ter afdoening H t nader bericht wordt afgewacht. n van ty^o. -Af \_y\f v a v* mm. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. P cA[cS~zjl£~*~< AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 190