Lr y y u 8 8 "o i (Pc .go iijL BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H.Th.v.d.Berg, Steenhof str .45'a Burgemeester en Wethouders van Baarn Dijkman 'efihn.Ambt. 0.*V. Idem Idem Idem Idem 30-3-' 32 24-3-'32 KORTE INHOUD. vraagt voor het tijdvak van 1 Mei 1932 tJ 1 November 1932 tegen een huursom van fi in huur het aan der. L.Brinkweg gelegen pej ceel weiland, gelegen voor het perceel, d:j als perceel I openbaat is verhuurd. vragen toestemming om Maria E.C.VeldhuiJ met ingang van 1 April 1932 tot de openbaïj school voor gewoon lager onderwijs te La Vuursche toe te laten. 6-4-'32 I verzoekt de vergunning, geldende voor de beneden-voorlocaliteit van het perceel Birkstraat 16 over te schrijven ten name I van Jacobus van Ee die hem op 1 Mei 1931 in de uitoefening van het bedrijf verving;] (ingevolge art. 79 d.er Drankwet) 1-4-32 1-4-32 1-4-32 1-4-32 1-4-32 jpe beric •an den E A.sr.Doorr iesloter tt verlee ■Beslotei D jkman jacobus 1 1885» di. Ie bened' Bi rkstraj Beslote: de ri jwie te trekke; am btenaar biedt aan een door E.Grift onderteekendejglAan den verklaring, inhoudende afstand van een [grond in strook groot ongeveer 20 M2 van het oerce'| H.no.lE83, zulks voor de verbreeding vat! den Hartweg. Gevraagd wordt tot de verderi afwikkeling van bedeelden grond afstandt willen besluiten. adviseert de rijwieltoelage van den ambti naar van Heijst in te trekken en aan den ambtenaar Th.de Boer een rijwieltoelage toe te kennen. deelt mede dat aan den aannemer van best no. 3 dienstjaar 1931, (Joh.de Rooij te Leiderdorp, bestrating Gallenkamppelsweg). de onderhoudstermijn kan worden uitbetaal; zijnde van f 1489.- r f 74,45 vermeer derd met f 143»54 wegens den stelpost voo] onvoorziene uitgaven. vraagt machtiging tot verbetering van hei wegdek der Parklaan, waarvan de kosten w0l|Wenning den geraamd 00 f 2012,9°» welke bestreden Jm kunnen worden uit oost 386 der gemeentere grooting 1932. Tot beta lorden ov ■De mach geeft de afstanden op van de 01. scholetTrrBeaiote in de Kerkebuurt en aan de Beetzlaan naaf! de e n#Blt de woningen van de ingezetenen, die om te| plegen een openbare school te Hees hebben gevraaj uur zal w 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 191