K 11 BESLISSING si 1932 ti a van ]j ilegen ;rceel, *d. 1 Veld.hu ia Le openta [s te Lagi e voor de erceel ten name i£e i I931 E" verving e berichten dat de grond bij besluit Kn den Raad van 7 dezer is verhuurd aan A|iV. Doorn. toesloten wordt d e gevraagde toestemming te verleenen. —Besloten wordt de vergunning van Pieter D jkman over te schrijven ten name van Jacobus van Ee geboren te Soest 12 April Ï885, die het bedrijf zal uitoefenen in d> beneden voorlocaliteit van het perceel Birkstraat l6. ,fl' rteekenae I |Aan den raad voor te stellen de strook m een grond in schenking te aanvaarden, iet oerce^^ iing van ie verden afstand ti den ambtf aan den boelage iBesloten wordt ingaande 1 Januari 1932 de rijwieltoelage van C.G.J.van Heijst in te trekken en deze toe te kennen aan den ambtenaar Th.de Boer. van best Tot betaling van f 74,45 en f 143,54 ^an ïooij te |wörden overgegaan, opelsweg) li tb e taal vermeer- Lpost voo ig van he ipe machtiging wordt verleend onder toe- costen tiu kenning van een crediet van f 2012,90. lestreder, imeentebe L. scholen Laan naai1 l i e om :n gevra Besloten wordt op Vrijdag 15 April a.s, det n.m. met den Inspecteur L.O. overleg te plegen, tot welk overleg hij tegen 2 uur 2al worden uitgenoodigd 19 vA IHJL Af rj* 6. Af x*zA>. A 1 Hj(\ AANMERKINGEN. 1/ vA v li A'» 1 HI<1. f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 192