w J3T s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van derx afzender. Bestuur der Ver. 'Een School m/d Bi, "bel te Soest" 25-3-'32 verzoekt een bedrag: van f 728.- beschikj ±e stellen voor het doen verrichten van eenige werkzaamheden als verharding speel.1 plaats enz. ten behoeve van de school n/d Bijbel te Hees, zulks onder overlegging vil de desbetreffende stukken. |Het bedi king gest Jgjl Inspecteur L.0. i/d inspectie A'foort 5-4-'32 bericht omtrent verzoek van het schoolbe stuur der R.K.lagere school S'berg om medel werking tot het aanschaffen van: een nieuil taalmethode voor R.K.scholen voor het 4e t/m 7e leerjaar en een nieuwe teekenrnethodl voor het le t/m 7e leerjaar. Volgens mededeeling van den Inspecteur de taalmethode Boudens en Vetering3 reeds gedeeltelijk zijn aangeschaft in het 2e eil 3e leerjaar. Voorts wordt medegedeeld dat verandering!! van teekenmethode niet zoo dringend geachtl wordt als verandering van taalmethode. ■Besloter ten Séi ui -te pleger aan het l Inspecteur van Politie 31-3-'32 brengt advies uit op het schrijven van G.Stalenhoef te Soesterberg, verzoekende maatregelen te nemen tegen afsluiting van 1 een pad over het erf van A.Timmermans. fce3loter dat uit van gemet worden g go val eer Techn.Arabt. O.W. 1-4-32 bericht dat z.i« tegen verkoop van het aai de Beckeringhstraat gelegen perceel sectiel H.no.lSll geen bezwaar bestaat, wanneer tel behoeve van de wegverbreeding geen grond tl noodigd is, waarover het xoordeel zal moe ten worden gevraagd van den he^r K.C.vanli Voorts wordt er 00 gewezen, dat de grond getaxeerd is op f 1.- oer 112 volgens schatl tingsrapport van september 1923. ■Het adv; dien ingev MejJ.Geitenbeek 31-3-'32 verzoekt een noodwoning te mogen huren. "fcesloter dat afwi^ kbx G.H.A.Simon 1-4-'32 verzoekt aan hem te willen verhuren de perceelen grond kad. bekend sectie D. no.l 1961 en 3655» ter grootte van 2 H.A. vod den tijd van 5 jaren. »an Op er ai tuatie! jaarna d« behandel; kb* N.V. Prov.Utrecht- sche Elec.My. 1-4-32 deelt mede, dat geen gevolg kan worden gl geven aan het verzoek om verlaging van del stroomprijs voor de straatverlichting, tei wijl in de ontwerp-overeenkomst ook nieth bepaling van art.12 der voorwaarden, waarol der indertijd concessie werd verleend aan! Hollandsche Electriciteits-Maatschappij,tó| worden opgenomen, (kosteloos doorbranden van 25 nachtlampen en van alle lampen op j Kerstnacht en in geval van brand.) jan den ken voor de ?,U.E« Eeeds ni er Openbc «heiden ^fgd. &J 3 3 05 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 193