beschikbj en van ng speel.1 hooi nv^ti egging vik schoolbe- g om mede een nieiw het 4e kenmethodl ecteur .joi g3 reeds het 2e ea; ander ing nd geach| hode en van oekende ting vanl mans. an het aail el sectie! anneer tel n grond tl zal moe K.C.van !l e grond ens schat BESLISSING. Het bedrag ad f king gesteld. 728.- wordt ter beschik' Besloten wordt op Vrijdag 15 April a.s. len uur met het schoolbestuur overleg fee olegen. Hiertoe zal een uitnoodiging |an het Bestuur verzonden worden. Besloten wordt adressant te berichten da: uit een onderzoek is gebleken dat tran gemeentewege geene maatregelen kunner torden genomen aangezien het onderhavige geval een civiele aangelegenheid betreft ■Het advies van den heer van Nes zal wor den ingewonnen. huren. ren de e D. no. H.A. voo «orden g< ■f van dei ting, tei jk niet d enwaaro eend aan' aappij f kJ oranden apen op jBesloten wordt adressante te berichten dat afwijzend op haar verzoek is beschikt. iAan Openbare Werken te verzoeken een situatieteekening met advies in te zende: te irna de grondcommissie de aanvrage in Ophandeling zal kunnen nemen. Aan den raad onder overlegging der stuk ken voor te stellen de overeenkomst met de P.U.E.M, aan te gaan, f'ïeds nu aan de leden der Ein.Commissie en Openbare Werken mede deelen dat de be scheiden voor hen ter lezing zijn neerge- ~Ar ntf. y[f v) y\r m dUS? V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 24 5*1». 2h^0. \«i%i 1/ MjUt/vw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 194