V L 'J- HbH- L/D!f- 4 b H o Hl\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Af d.Financiën N.V. Arnh.Vaterl. Maatschappij Apr. '32 :ï.V. Amsterd.Hypo theekbank Inspecteur Lager Onderlij s Techn.Ambt. O.W. Directeur v/d Ge- ine eri te li j ken Keu ringsdienst van Vee en Vleesch 1-4-32 5-4-'32 6-4-'32 5-4-'32 KORTE INHOUD 2l-3-'32 adviseert de rente, te betalen éoor de woningbeuvr-vereehigingen en -stichtingen voor in rekening-courant opgenomen gelden gedurende het le kwartaal 1932 vast te stellen ons 4#. zal gaarne in kennis worden gesteld met het toegezegd onderzoek met betrekking tot! den eigendom van het begin van den Veldleg zulks in verband met het totstandbrengen eener waterleiding-uitbreiding in dien weg De Technisch Ambtenaar belast met de lei- ding van Openbare Terken deelt bij rapporti dd. 1 April 1932, no.95~9~5 mede, dat hem bij het kadaster gebleken is, dat bedoeld weggedeelte onbetwist eigendom der gemeen! is. Voorts verzoekt hij machtiging om het 1 door den heer Valkenet aangebrachte bordje "eigen weg" te verwijderen. Wan de U deel te Ve geaeentee jWoorts vi te schrij Veldweg v Jtraat or gemeente leg» binr Ahrijvir den Y van de st mededeele de akte 1 di ngsplar vraagt naar aanleiding van de met de Bres aangegane acte van ruiling of de gemeente afstand wil doen van de uit de artt. 1302 en 1303 van het Burgerlijk Tetboek voort vloeiende rechten tot ontbinding der over eenkomst. Voorts wordt bevestiging gevraag dat de geprojecteerde weg nabij de Bosstra nimmer aldus zal geschieden, dat het noodi zal zijn het huis, dat op den aan de Bree overgedragen grond is gebouwd, geheel of gedeeltelijk af te breken. stelt eenige wijzigingen voor op de ter liesloter beoordeeling toegezonden ontwerp-verordenil geheel o\ op het lager onderwijs, met welk ontwerp jcfotwerp c hij zich overigens kan vereenigen. |der schol [en bond rapporteert omtrent het door hem gepleegi overleg met S.Zethoven inzake het aanbren gen van een reclamebord aan een lichtpaal pesloter hlven te plaatsen tle de v« bezit. zendt rapport keuringsdienst over de maai Maart 1932. Jfan het naar aan! Directeur van oorde lande aar en slachl dat gan g voortaan opgemaakt 3 C 03 ~0 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 195