'1l' BESLISSING. oor de htingen n gelden st te onform het advies wordt besloten de rfente te bepalen op 4%. eld met kking tot] n Veldleg brengen dien wegj t de lei- j rapport dat hea bedoeld r gemeent om het te bordj Aan de Mij. mede te deelen dat het ge deelte Veldweg in het schrijven bedeeld Ijerneenteeigendom is. Voorts wordt besloten C.A.Valkenet aan te schrijven dat het gedeelte van den Veldweg vanaf de spoorbaan tot de Kerk straat onbetwistbaar eigendom is van de gemeente en oo dien grond het bordje "eig weg" binnen drie dagen na datum van aan schrijving moet zijn verwijderd. en t de Breej gemeente tt. 1302 k voort' der over- g gevraag] e Bosstral het noodif de Bree heel of Aan den heer van ^es zal onder toezending ifan de stukken worden verzocht te willen meledeelen of de weg als in het raadsbesl de akte bedoeld, in het ontwerp-uitbrei- diingsplan zal worden opgenomen. ait en de ter verordenil JBesloten wordt de voorgestelde wijziging geheel over te nemen en het gewijzigde ontwerp ontwerp om advies te zenden aan de hoofde der scholen, öommissie van Toezicht en dien bond van Ned. Onderwijzers. gepleegi aanbren- ichtpaah de maai Besloten wordt conform het advies S.Zet- hovren te vergunnen een reclamebord te plaatsen aan een lichtpaal wanneer hij da tpe de vereischte machtiging van de P.U.B be V&n het rapport wordt kennisgenomen en naar aanleiding daarvan besloten aan den Directeur mede te deelen dat het college van oordeel is, dat het geven van verschi •nde aanwijzingen aan houders van winkel en slacht3laatsen dient te vervallen en dat gan geconstateerde overtredingen nu voortaan proces-verbaal dient te worden opgemaakt. en n ar- ,M. L- 1? Uj S'f, \i A Pilt. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ti [P~ C^\ 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 196