BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. schatter van het vergunningsrecht <ïlL iifd. Financiën 6-4-32 8-4-'32 Hendrika Bosboom P.J.Drost, keur meester Techn.Amot. Bouw en Woningtoezicht 17-3-'32 30-3-'32 zendt zijn bericht in voor de vaststelüu van het vergunningsrecht over het vergun- ningsjaar 1932/1933* adviseert de inning der rechten, die wor den geheven ingevolge de woonwaÈen>a en woonschepenwet op te dragen aan G.v,Hummel agent van politie te Soesterberg en bij déens afwezigheid of ongesteldheid aan H.C.£.Meijer, eveneens agent van politie te Soesterberg. verzoekt hare vergunning, geldende voor de voorlocaliteit van het perceel B.Grot'w straat 35 ingevolge art. 79 der Drankwet «ver te schrijven ten name van Gerardus Johannes Bosboom, die haar op 1 Mei 1931 in de uitoefehing van het bedrijf verving, deelt mede, dat door hem in een snelver- voermiddel is voorzien en verzoekt het nog] resteerende bedrag van de hem toegezegde f 400.- in maandelijksche termijnen te doi u itbetalen. biedt ter behandeling aan eenige verzoete om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Het verg conform d ad f 1300 Conform njc.L.Mei De tapve overgesch B|sboom g dia het b localitei Het nog za: aan P gesteld i te betale De vergt kolastig d en geboet 2/200, 2/ geweigerd Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 197