7r Lststeliin vergun f- die wor in>a en r vHumme; en bij .d aan politie ide voor L B.Grotm irankwet irardus lei 1931 verving, snelver- ct het nog igezegde ïen te dot verzoend 8 noodigei BESLISSING. Het vergununingsrecht wotdt vastgesteld conform de opgave net een totaal bedrag ad f 1300»-. Conform het advies worden G.van Hummel ejn h[c.L.Meijer agenten van politie aangewezen. pe tapvergunning van Hendrika Bosooom wdrdt overgeschreven ten name van Gerardus Johannes Blsboom geboren te Soest den 26 Juni 1892 die het bedrijf zal uitoefenen in de voor- looaliteit van perceel Burg.Grothestraat 55* Het nog voor dit doel aanwezige credie t zal aan P.J.Drost ter beschikking worden gesteld in raaandelij'ksche termijnen uit te betalen. De vergunningen worden verleend overeen koiastig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. I/519» 1/521» 2/200, 2/201. Vegunning no. 1/518 wordt geweigerd. /Ze Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 198