n s HlÏÏ- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. H kT- Bestuurvan "Patier tia Vincit Omnia* - 14-4-32 verzoekt beschikbaarstelling van 2 meda les voor het door de vereeniging uitgesc ven muziekconcours. lesloten b#. schikba* hli). Technisch Ambten. Gasbedrijf 9-4-'32 zendt overzicht Gasbedrijf over de raaaj Maart 193.2. Jotifica Het over: HI"J. Techn. Ambt. O.N. 9-4-'32 bericht omtrent de vergrooting van het E.3.V.A.C. terrein en deelt o.m. mede, dal hij na ontvangst van bericht van de Bouw- vereeniging Goed Wonen een gedetailleerd voorstel met kostenberekening zal inzendi tan het blsloten K. C. van ^es. Apel doorn 8-4-*32 zendt verslag omtrent den stand van zak met betrekking tot het ontwerp-uitbreidii olan, zoodra overleg is gepleegd met verj schillende autoriteiten, zal hij gaarne een bespreking hebben met B.en W. of in een vergadering van B.en '1met de jjitbrf dingsplan commissie. Besloten tei dat v genomen e nen in ee uitbreidi mannen v dlarvan g llng der N.V. Prov. Utrech 3che Electr. Mij t- 5-4-» 32 zendt kostenopgaaf inzake aanbrengen vai 3 straatlampen aan de Banningstraat va ra; overweg Soestduinen tot den ingang van hi wo onwagenkamp Het advi werken te verplaats alvorens H vo. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 6-4-32 zendt rapport omtrent de vraag, welken regelen genomen kunnen worden ten opzich van den wagenstal van den heer Reehorst de Torenstraat. fep voors sloten de mt- 3elastingophaal- iienst N.I.L.c.O. ?.W. J.Nilssone.a 11-4-32 geeft kennis van de oprichting van een lastingophaaldienst Besloter da hun s dat daarv worden g.« den ophac zoodat h< tenen bit te blijv< L.u. de i^ruin 23-3-* 32 verzoekt op zijn verlofakte bij te sc'm ven dat het verlof ook zal gelden voor aangebouwde serre. Beslotei de Bruin vin alcol ken d ran ^ingebou" perceel i.Th.v.d.Berg ,Stee lofstraat 45a 1-30-3-'32 vraagtvoor het tijdvak van 1 Mei 1932 1 November 1932 tegen een huursom van f 150.- in huur het aan den L.Brinkweg ge gen perceel weiland, gelegen vaor het p ceel,dat als perceel I openbaar is verh Aungezi ingegaan dd. 7 Ap de voorw aan W.Th u CJ SSd E D G CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. R\i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 201