v- 'jih. an 2 medal S uitgesjj. r de maan: van het mede, dal n de Bouw tailleerd al inzend BESLISSING. t ziJLveren, Besloten wordt 2 medailles groot 60 m.M. beschikbaar te stellen. Notificatie. Het overzicht deri raad mede te deelen. lan het bericht wordt kennis genomen en be iloten het nadere rapport af te waehten d van zaltl uitbreidt d met veril j gaarne ff. of in de jiito.9 raat vanai ang van h( welke en opzich Reehorst van een Besloten wordt dea heer van Nes te beriqh- ten dat van zijn mededeelingen is kennis genomen en het college bereid is de plan nen. in een vergadering met de commissie uitbreidingsplan te bespreken. Zoodra de plannen voor bespreking gereed zijn wordt daarvan gaarne bericht verwacht ter bepa ling der bijeenkomst. Het advies van den tethouder van openbate wlrken ten aanzien van de mogelijkheid tot verplaatsing van het kamp wordt afgewacht alvorens in deze te beslissen» Bp voorstel van den Voorzitter wordt bes 3iotendeze zaak te deponeeren. Besloten wordt adressanten te berichten, da; hun schrijven is kennisgenomendoch dat daaruit niet de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat het college aich met dpa ophaaldienst zonder meer vereenigt, zjïodat het college tegenover de aangeslo tenen bij den dienst geheel vrij wenscht te blijven. ?^sloten wordt het aan Lambertus Catrfririus de Bruin verleende verlof voor den verkocp alcoholhoudenden drank anderen dan ster drank voortaan ook zal gelden voor de: alngebouwde serre groot 25»9* ^2 van het pérceel Radernakerstraat 6. 1932 »ansezien blijkt dat A.v.Doorn niet is van f ^rse£aan op de. voorwaarden door den Raad j te scha en voor i [ei lom nkweg ge .or het pi is ver dd. 7 April gesteld wordt besloten dezelf- .de voorwaarden van verhuur aan te bieden aan if,Th.v.d.Berg. X Htt -Ai 1OlA cAjlxX*~\ V vLV ih bh ld CA. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. (Xs\ td2 «o'LcuX1^-1 d-* 1^1. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 202