V w S S "o hxh. hv BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3. v.d.Lugt ,Molen- 3tr. G.Z.12 Soest MVT. vG-HG. v.d.Woude Voorthuizen 29-3-32 6-4-'32 vraagt ontheffing van het bepaalde in ai 14 sub b der Bouwverordening voor den bou van een dubbel woonhuis op het terrein se tie no,2855 gelegen aan de Molensttaat et wel tot op een afstand van 3)2 Meter uit i zij erfaf scheiding inplaats van op 5 Metei De Techn.Ambtenaar belast met de leidini van Bouw- en "'oningtoezicht deelt bij schrijven van 11 April j.1. no. 3/IO mede! dat ontheffing niet verleend kan worden, noch door B.en V. noch door den Raad. Ve der is bebouwing van het terrein niet mogi lijk in verband met een geprojecteenden weg ter plaatse. verzoekt den raad te willen voorstellen dat Ie onder den post "debiteuren" op de balans per 3^ December 192Ó van het grond bedrijf voorkomende vordering te zijne® laste, hei» wordt vrijgescholden. er Hvi. I Hationale Commis-: Febr./mrt.dringt bij den raad op aan, aan de Kr oen pie tegen het Alcoj- jio 1 i sme 32 Techn.Ambt. Bouw-: ll-4-f32 en Woningtoezicht Adjunct-commies van Ooenbare Wer ken Afd. Onderwijs 11-4-'32 7-4-'32 te verzoeken het maximum aantal verloren vast te stellen op 26. stelt voor eenige voorwaarden in te trek ken, welke gesteld zijn bij het besluit is B.en W. dd. 1 April 1932, no.20, waarbij aan J,Koelman ontheffing is verleend van het bepaalde in art. 14 le lid onder c de Bouwverordening voor het oprichten van eei woon-winkeluis 00 het perceel kad. bekend in sectie A.no.1056, gelegen aan de Steen hofstraat, en daarvoor in de plaats te st len eenige andere voorwaarden. biedt aan een staat vermeldende de uitge geven bedragen op de diverse volgnummers van de begrooting van 1932. Besloten da; het vi slng is ai da; niet 1 ga tn. De 1 ziek zijn 30ta- en geeft berekening, aangevende het bedrag dat aan de R,K.school te Soesterberg in kening zou kunnen worden gebtacht als ver !goeding voor het medegebruik van het gyran tiekokaal te Soesterberg. Voorts wordt er op gewezen, dat voor het gebruik van het gymnastieklokaal der Mariaschool door de leerlingeneder o.l.school a/d Beetzlaah door de gemeente geen vergoeding wordt gf geven. y. orloop méoster d zin) te v gé-/en omt JK.G.van Besloten niet 00 h Conform t|naar bi lóf sloten. Mgetrokk de voorwa Aai den R schenking Besloten de opgave Besloten te stelle fehde het gypnastie Bipz. scha goedvinde blijven, dd. 15 De °P leze 2 3 O CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 203