1 V v. A A -u [iji- BESLISSING. 1de in ai r den hou errein se straat si ter uit P 5 Meter e leiding t bij 3/10 mede; worden, Raad. Ve niet mog teenden rstellen n" op de het grond zijnen de Xrooi verloren n te trek besluit t| waarbij eend van nder de en van eei d. bekend de Steen ats te st de uitge gnummers insloten wordt adressant te berichten dki het verzoek om ontheffing ter beslis sing is aan het college van B.en W. doch da; niet op zijn verzoek kan worden inge ■un. Be gronden van afwijzing van het v zoek zijn overgenomen uit het advies van 30 ra- en Woningtoezicht. V Voorloopig wordt besloten aan den burge meester der gemeente Barneveld (Vootthui zin) te verzoeken inlichtingen te willen ge ren omtrent de f inancieele toestand vari JJI.G.van der Woude aldaar. Bi sloten wordt den raad voor te stellen niet op het verzoeke in te gaan. Conform het advies van den Aechnisch Amb|. tlnaar bij Bouw- en Woningtoezicht wordt Maloten. Het besluit van 1 April j.1. wordt ■getrokken en de ontheffing verleend onder de voorwaarden in het voorstel omschrever Aki den Raad zal worden voorgesteld den grond in sBhenking te aanvaarden. Besloten wordt na kennisneming der cijfe d| opgaven te deponeeren. t bedrag berg ini t als ver het gym» wordt ei van het door de etzlaah wordt g< Besloten wordt de Ged.staten in kennis ie stellen met den gang van zaken betref ffnde het wederkeerig in gebruik geven van ^■hnastiekiokalen door de gemeente en de Btjz.schoolbesturenmet verzoek te willen goedvinden dat deze regelingen gehandhaafd Blijven, Het schrijven van de Ged. Staten a<*. IJ Dec. 1931 3e afd.no. 4264/2944 heefjt °P deze zaak betrekking. rs Ah tere 1/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 204