3'! iel I S s H3 1 4 11. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. P.'V.Duin Jr. Soest, l-4-'32 Soester Turnciub N.V. ArnhWaterl Mij.Utrecht 41}. Verificateur Advies-bureau 4 NH. Voorzitter 14-4-32 KORTE INHOUD. 13-4- vraagt ontheffing vah het bepaalde in arl 15 der Bouwverordening voor den bouw van; blokken van 4 en 1 blok van 6 woningeh oc der één kap. op een terrein, gelegen aar. den Braamtfeg. Omtrent deze aanvrage brengt de Techn.At tenaar belast met de leiding van Bouw-et Woningtoezicht bij schrijven dd. 12 April 1932, no.4/4 advies uit. verzoekt toestemming voor het houden eed verloting. De Inspecteur van Politie adviseert inwi] ligigg. deelt mede, bereid te zijn de uitbreidiq der waterleiding in den Krommeweg te makej nuiten bezwaar der gemeentekas, indiende eigenaar van de 13 te bouwen woningen met de Maatschappij een contract sluit voori waterlevering ten behoeve van deze lj 10 ningeti tot een bedrag van 13 x f 17»°0 f 228,80 per jaar, gedurende 5 achtereen» gende jaren en hiervoor aan de Maatschappi een bankgarantie verstrekt van f 104-775-| gesloten clnform he tp?zicht e vragen van wferken. toeste; fce vergad niet gewen gelen der der Mij n Besloten aan den ra rantie te zijn dat d stichting voor ieder levering t ben aangeg ÏDize be3l Buwondern De heer Janssen, verificateur, deelt moiv deling in de vergadering mede dat het saai bedrijf dver 1931 een batig saldo ad f 600O.- zal opleveren en geeft het eoll ge in overweging le verordening regelende] het beheer van dezen tak van dienst te wij zigen ten einde niet genoodzaakt te zijn het volle batige saldo naar de reserve dij thans reeds f 18000 bedrag over té boeke: an de me eze aang 6o lege wo ge est van bedrag van telijke ba dienst der genomen. A «ragen hie met inzend stelt voor het hoofd van den keuringsdiei van vee en vleesch in de vergaeering van college uit te noodigen tegen Vrijdag 22 April a.s. des v.m. 10 uur ter bespreking] van de wijzigingen der verordening op de heffing va. keurloonen en de vraag of "bijj toelating van slachtingen in groot-bedrijj en voor export de keuringsdienst met pe.ni neel moet worden uitgebreid. Een copie van de ontwero-wijziging zal ij de uitnoodiging worden toegezonden. ionform h 4J 3 C CD 'O 1 30. Dagteekening en volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 205