Ie in ai] »uw van B E S L I S S I N G. Besloten wordt den raad voor te stellen B.V10+. advi sa van "Rouw- en "Jonine- nceh J conform het advies van Bouw- en Toning- en hieromtrent het oordeel te ;en aan| 'echn,.\: louw- et .2 April ttragen van de lerken. lommissie voor (Doenbare .den eem irt irrai e toesteipming wordt verleend. -breidirJ te makel idien de gen met: voor dj ld 10-1 7» 60 itereeiïj .tscha *1 047, '5, e vergadering is van oordeel dat het niet gewenscht is af te wijken van de re gelen der concessie zoodat het voorstel Ier Mij. niet aannemelijk wordt geacht. Besloten wordt de Mij. te berichten, da aan den raadjzal worden voorgesteld de ga rmtie te aanvaarden, zoodra gebleken za lijn dat de bouwondernemer inderdaad tot Itichting der 13 woningen overgaat en hiv Tcor iedere woning een contract tot watei levering ten bedrage van f 17»«5 za-~x heb-' ■en aangegaan. B)aze beslissing me Ie te deelen aan den i< 'uw 0 nd er neme n ID V >yV ihoi. elt non- het gas- ad het col gelende t te wi e zi jn erve di ,e boeke: ingsdieij ng van lag 22 preking op de of bij. -bedrijf et per g zal 'i| 'an de mededeelingen wordt kennisgenomen eze aangelegenheid zal s'poedig door het Cc lege worden ter hand genomen in den geest van den heer Janssen. Omtrent het bedrag van overschrijving van het gedeel tplijke batige saldo naar den algeneenen ■.enat der gemeente wordt nog^een beslis genomen. Afdeeling financiën wordt opge dragen hieromtrent van advies te dienen met inzending der stukken. üonform het voorstel wordt besloten. ing Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. «N

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 206