r 6. e J=P 4 V BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Inspecteur der iir. Bel. Baarn nspecteur van het Tager Onderwijs R.X.Schoolbestuur Soesterberg 13-4-'32 le afdeeling ter secretarie KORTE INHOUD. stelt voor den Techn.Ambtenaar O.H. op dragen een plan te ontwerpen met kostente rekening van het ontgraven van het Soeste trergsche hoogt ten d ienst van het rijwiel] pad. Voorts stelt de voorzitter zich vooi spoedig met den dienst van het staatsbots beheer een bespreking te hoyden omtrent plannen tot ontginning van woeste gronden met gebruikmaking van rentelooze rijksvooi schotten ingevolge de Boschwet. verzoekt te willen mededeelen of voor hei belastingjaar 1932/33 wijziging is te Ver wachten van de verordening betreffende de classificatie der gemeente alsmede ten be' hoeve der gemeente op de hoofdsom der ge meentefondsbelasting te heffen opcenten, komt in de vergadering ter bespreking val het adres van ouders van kinderen wonende] te Hees om over te gaan tot stichting van| een o.l.school te Hees. Conform lordt bes. I Besloten nijzigingf lOmtrent aar het i lierneven! komt ter vergadering ten einde met het ip^ËAangeziei lege het bij de wet voorgeschreven overlejl is toegeni te plegen in verband met de aanvrage om r| aanvragen dewerking tot het aanschaffen van een nietl taalmethode en teekenmethode. Tijdens de besprekingen komt vast te sta» dat het schoolbestuur tengevolge van het uitbreiden vat het aantal leerlingen vele uitgaven heeft bestreden uit de exploitati kosten, zoodat het schoolbestuur zich nu genoodzaakt ziet deze aanvrage te doen op grond van art. 72 der l.o.wet. biedt de vergadering aan: ,a. een ontwerpverordening regelende het heffen van vergunningsrecht voor den ve: koop van sterken drank in het klein in gemeente Soest; b. een ontwerp-verordening op de invorder van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein in de gemei te Soest. c. een ontwerp-verordening regelende het heffen van verlofsrecht voor den verkoop zwakalcoholischen drank in het klein in di gemeente Soest. d. een ontwerp-verordening op de invorde ring van het verlofsrecht voor den verkoo? van zwakalcoholischen drank in het klein in de gemeente Soest. loeften ii Irond van Aantal eei Evenwel w< ■omen de trekken ei pen op gr< 1 leerl: 3e ontwe: Ier vasts' ■asting c< f erordenii (U 3 C "O 4?» Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 207