^A/ BESLISSING. °P tl "ostenliel Soestel rijwie;I ch voorl ■atebosj itrent gronden! i j ksvool voor hel te Verf ende de ten be| der ge enten. king val tonende I ing varl ronform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. Besloten wordt te berichten dat geen Wijzigingen zijn te verwachten. Omtrent de besorekingen tvordt verwezen n ar het afzonderlijk otgemaakte verslag hiernevens als bijlage gevoegd. t het {tl overlej ge om «I een ninl te staal an het I en velel ploitatil ic-h nu doen ooi ie het den vej ein in nvorderJ verkoop ie gemefl ie het srkoop Ln in dl ■Aangezien inderdaad het leerlingenaantal t toegenomen en het schoolbestuur geen aanvragen tot uitbreiding der ochoolbe- aoeften inzond, bestaat er reden om op g'ond van de toename van het leerlingen aantal eene medewerking niet te onthouder; (venwel wordt met het bestuur overeenge- Horen de onderwerpeli.jke aanvrage in te trekken en eene nieuw verzoek in te zen- 4n op grond van uitbreiding van het aan- ■al leerlingen der school. ie ontwerp-verordeningen zullen den raad Ier vaststelling worden aangeboden. De be lasting commissie zal ontrent de ontwerp verordeningen zijn te hooten. V V Or ivorde- verkooj klein Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I* CLAcLjJlX' V1 (Ks\ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 208