BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4e Afdeeling ter secretarie Afd. Financiën Techn.Ambt. Bouw en 'Woningtoezicht echn.Ambt. 0. 13-4-*32 H. H 40. Techn.Ambt. Gas bedrijf Techn.Ambt. O.W. 8-4-*32 KORTE INHOUD. biedt ter vaststelling aan een ontwerp besluit tot aanstelling van Th.de Boer als| opz.-teekenaar 2e klasse bij openbare wer-, ken, in tijdelijken dienst en tot intrek king van het besluit van B.en vj. van 29 De cember 193^, 4e afd.no.2260. adviseert over te gaan tot vaststelling van pensioensgrondslagen van in dienst der gemeente ziinde nersonen (nos.i288.i3il, 128512861289159771312821283,8111284 1064,319,1281,1062,830, 804,1783 4n 1287). biedt ter behandeling aan eenigè verzoeke» om bouwvergunning vergezeld van de noodigë teekeningen en adviezen. zendt ter goedkeuring het besteK der ver betering van de Soesterbergschestraat. vraagt machtiging tot het maken van een tweetal uitbreidingen scan het hoofdbuizen net der gasleiding. zendt ter goedkeuring het bestek der ver betering van den Nieuweweg en de Beukenlaaijl Besloten hiervan Ie c lm. Ambt lesloten Ie merken rerleenen S-J «J s c J3> "o Ll h o 4HI. "141.. |T Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 209