4^ werp- oer als re wer* ntrek- n 29 De. - BESLISSING. Met intrekking van het besluit van 29 December 1931» 4e afd.no. 22Ó0, wordt me ingang van 1 Januari 1932 als opzichter- teekenaar 2e klasse bij den dienst van I lenbare Werken in tijdelijKen dienst a ingesteld Thijs de 3èer geboren 6 Juni 1899 wonende te Soest op eene wedde bere kend naar f 2400.- oer jaar. -Te aangeduide ontwerp-besluiten tot jaststelling van pensioengrondslagen van Li dienst der gemeente zijnde personen {^rden vastgesteld. I287). )e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd n geboekt onder de nos. 1/520, 1/523, 1/524. Besloten wordt het bestek goed te keureh |n hiervan mededeeling te doen aan den chn.Ambtenaar bij 0.1. lesloten wordt tot de uitbreiding mede |t merken en de gevraagde machtiging te jferleenen Besloten wordt het bestek goed te keuren hiervan mededeeling te doen aan den lechn.Ambt. bij 0.1. //y. AJLï-o Zït// Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. oJ[ cL&aJU^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 210