3 S E "o 4 H I 4 4" 44$. 44 hil). 4.iTl 4 s~x. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Inspecteur van Politie B.<' en '7". van Baarn G. van Esfih,Soest Techn.Ambt.0.7. dederl. Pu '-.li citè ij Bureau,Rij swi j k (Z.H.) Llinister van Binne landsche zaKen en Landbouw ;C.C.van Bes 13-4-'32 gericht omtrent het verzoek van J.Hulst te Soesterberg om vergunning ingevolge jj artt. 59 en 7 der Politieverordening tot den verkoop van uitsluitend alcoholvrijs! drank op het perceel, ka-d. bekend als ge ïieente Soest, sectie E.no.1933- 14-4-32 26-3-'32 12-4-32 ts-14-4-32 n-13-4-32 14-4-32 KORTE INHOUD. verzoeken toestemming te verleenen, da Bauke van Leeuwen ook nog na 1 April 1 ie openbare TT.7,.0. te Baarn mag bezoeke: vraag ontheffing van art. en 13 der Bouwverordening voor den bouw van een en' woonhuis op het perceel sectie H. no.371 gelegen aan de Emmalaan. Omtrent deze aanvrage brengt de Teohnis Ambtenaar belast met de leiding van Bom en Woningtoezicht rapport uit bij schrij van 12 April j.1. no. 5/7* bericht omtrent onderhoud met het best v/d hentr.Bond v.Hederl. Post-, Telegraa en ""elefoonoersoneel en deelt mede, dat dit bestuur een terrein grenzende aan da! van Zomers Buiten het zij in koop, hetzi in erfpacht zal vragen. Iliet nader vraagt vergunning voor het olaatsen van] een rijwielhek voor het Raadhuis en voor het Postkantoor. bericht dat hij heen vrijheid kan vindei de steunregeling geldig te verklaren vool ie bouwvakarbeiders en dat voor verleng! van den uitkeeringsduur der werKloozenKal sen overleg moet worden gepleegd met der.l Sinister van Arbeid, Handel en Hijverhef deelt naar aanleiding van het adres va:j J.v.d.Broek mede, dat het terreintje H<: l8ll, gelegen BeckeringhstraathoeK Kofj irerlorenweg grootendeels bestend is voorj legverbreeding van aanliggende wegen. CJ 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 213