A rH. y\l' Vim. BESLISSING. .esloten wordt conform het advies van Jen Inspecteur van Politie de gevraagde ïïng^to' lergunning te verleenen. "tolvrije™ J .Hulatl ïvolge l al; ee len, dat >ril 193J 3 e 20 eter,, 13 der I 3 een enl no371J Technisl van Bou'i j schrij. 2t besti Telegraa ie, dat 3 aan dal 0hetzij tsen varl en voorl lesloten wordt afwijzend 00 het verzoek ie beschikken. _..fialoten wordt den raad voor te stellen ."de vastgestelde rooilijn niet te wijzigeiji en den Techn.Ambtenaar op te dragen zich met adtessant in verbinding te stellen ier bespreking van zijn plan in zijn rap port omschreven. iet nadere verzoekewordt afgewacht an vindej aren vool v-3'ler.gj loozend met de» i jverheij ires vaS ntje H hoeiC Kol is voor" egen. (Tegen het phatsen van een rijwielhek vont het gemeentehuis bestaat geen bezwaarwan neer daarmede voor de gemeente geene kos ten gepaard gaan. ■omtrent aanwijzing van de plaats in ver ïand met het verkeer wordt den Inspecteup van Politie belast. (Het verzoek tot plaatsing van een ~ek voor het postkantoor dient door de Poste rijen te worden behandeld. Notificatie. Het schrijven ter kennis te brengen van ■en iraad Besloten wordt adressant J.v.d.Booek te berichten dat het perceel niet kan wor- Ier» verkocht. AANMERKINGEN. N/V Ihiïl. w4/ %iU). {y X"S yV i f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 214