r 40. 4sT. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H.Oosterna te S'betf en K.SIj tsmaVan Maarenstraat 12 4e Afdeeling ter secretarie Dir. Keuringsdien Vee en Vleesch, Soest g 4-4-32 12.-4-32 18-4-'32 iCa. I Gedeputeerde Stat i s-J. 4^. K. C. van Nes, fipeldoorn Schatter v/h ver gunningsrecht 4e Afdeeling ter secretarie, 16-4-'32 n 12-4-'32 16-4-'32 19-4-'32 4 Lu Techn.Ambt. O.'V. P.v.d.Breemer KerkstraatSoest l8-4-'32 no431 8-4-'32 KORTE INHOUD. deelen mede, dat hun zoons]sedert April 1932 de Ambachtsschool te Amersfoort be- zoeitèn en verzoeken voor de kosten van hel tramabonnem.ent ad f 30*- eeri vergoeding:! willen verleenen. adviseert over te gaan tot vaststelling van pensioensgrondslagen voor burgemeestej secretaris en ontvanger. adviseert de verordening op den Keuring?] dienst van Vee en Vleesch te wijzigen. berichten dat de Minister bezwaar heeft tegen bijslag op loon bij tewerkstelling van landarbeiders. doet enkele mededeelingen omtrent de vcol bereiding van het ontwerp-uitbreidingsplail ingezien lïonen van de wet ver] vf irgestelc 2f:td te bei j)e penBio< conform he- de burgeme' de secreta jk.A.Bate: de Gera.-on jJL.Alders stelt voor den aanslag in het vergunning|^et vergu recht over 1932/33 voor R.van de Hoef vaat te stellen op f 87,50. Besloten Eng voor fit. wordt Besloten an de me va itgestel adviseert den raad ter goedkeuring voor 9 dragen de rekening en verantwoording vanfl gezondheidscommissie voor Baarn c.a. overl het jaar 1931. deelt mede, dat in overleg met het bestu'j van de afd. Baarn der Mederlandsche vereej ging tot Bescherming van Dieren een plaatfl naast het gemeentehuis is aangegeven voor plaatsing van een drinkfontein. Geadviseerd wordt de:e plaats aan te wijzen. verzoekt toestemming tot het mogen doen plaatsen van een reclamebord op zijn terrj gelegen a/d Soesterb. straat naast de rnoier v^n Mulders en wel voor het jaar 1932. De inspecteur van politie adviseert de vraagde toestemming niet te verleenen. lEesloten Besloten hfet raadhi er. hiervar de Ved. 1 te Baarn. Besloten lp enen coi Ipspe cteu: vfermeld. 3 3 CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 215