BESLISSING. April IMangezien de gemeente niet tot het ver- 'L be- nienen van de gevraagde vergoeding voleen van he— eding tl elling emeestei [eurings gen. heeft I ;elling 1 de vgoJ .irigsplail •gunning» [oef vast de wet verplicht is, zal den raad worden voorgesteld op dergelijke verzoeken afwij zlnd te beschikken. $e pensioensgrondslagen worden vastgeste cfnform het hierbij behoorend besluit, n de burgemeester Mr.D.Deketh op f5500.- pe op 5°°0«- pe de secretaris, jlc.A«Batenburgop f 5800.- per 1 Jan.1 ld 1. r 1 Jan. r 1-2-32 931 de Gern.-ontvanger jlL.Alöers op f 3600.- per 1 Jan.1931, iesloten wordt een wijziging der verorde «ng voor te bereiden. Be Commies-Redacte|ur Ti t. wordt hiermede belast. Besloten wordt het bericht te dpponeeren ■Tan de mededeelingen wordt kennis genome sÉet vergunningsrecht over 1932/33 wordt vastgesteld op f 87,50* ig voor 'jpesloten wordt conform het advies. .ng van a. over j ;t beatui ie vereej m plaatl ren voor •advised in d oen ■iesloten wordt de voorgestelde plaats na raadhuis voor de fontein te bestemmen hiervan mededeeling te doen aan het Be JTed. Ver. tot bescherming van dieren te Baarn. esloten wordt geen toestemming te ver- Jn t 'Menen conform de beweegredenen door den e '"oInspecteur van Politie in zijn raoport -932. I vermeld. ;rt de nen. n. ast stuur <5»/ L ff! 5® Jt isT - ~Ai v) nrzj. ^yil Uiv. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IHi X 1/ cXjljJL— i/ Ihtfj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 216