w. e e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 4 Ll. 4 41 iP Aanduiding van den afzender. 4 6 4. f.]?. Ja soer Bestuur v/d afd. Soest der 3.D.A.P C.van Holten 4 b r. Henderzka ,'Jeste- raeyer J.Koelman, Soest /oorzitter C. van Nes, 1-4-132 verzoekt zijn tapvergunning voor den ver) koop van sterken drank in het klein, geijl de voor de voorzaal en achterzaal van het perceel Vredehof straat 6 ingevolge art.7) over te schrijven ten name van P.Gravemake I9-4-'32 18-4-'32 19.4-132 19-4.132 e tapver ojrergeschr fcker geb. p'73 die hbvengenoe Vredehofst verzoekt afschrift te mogen ontvangen vaRfoedgevor rolg te gc de agendapunten derraadsvergaderingen ten behoeve van den verslaggever van het volkj blad. "De Secretaris licht toe, dat bedoeld ziji de agenda met de voorsteilen. vraagt antwoord op zijn schrijven no. 3lBj#kan a(ire! van 25 Maart 1932 inzake aanwijzing der gil lerken opc grenzen van het door hem gehuurde perceell zen van hi aan de Beukenlaan. doet afstand van haar verlof tot verkoo,)| van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank, geldende voor de beneden-lokalen 1 perceel Koniriginnelaan 38 en verleend doo Burgemeester en Wethouders ddi 4 Maart [et ten i staande v sectie H. linginneL doet afstand van grond gelegen a/d 3tee»4Besloten hoÊstraat uitmaicende gedeelten van de lerl iaiering ceelen sectie A.no.1056 en 2102 ter groot:! schenking van ongeveer 207,60 M2. Hak te bi deelt mede dat de Technisch Ambtenaar tij Ambt< sftoi deb dienst van Onenbare "'erkeri'Di'iondeling heeft gerapporteerd, dat de opzichter-tee kenaar G.J.van Heijst blijkens overgelegdi bewijsstukken als architect particulier werk verricht. Dit is gebleken uit een rondschrijven met daarbij behoorande teeki ningen met bestek aan aannemers waarin ve: zocht wordt aan den heer Haptemink, Milde] wijkstraat te Soest vóór of op den 1 Kei prijs op te willen geven voor het bouwen van een dubbel landhuis op een terrein aai de Middelwijkstraat. Aangezien deze handelingen in strijd zijl met de bepalineen van het ambtenarenregle' ment vraagt de voorzitter de beslissing de vergadering wat te doen staat, in overweging/ geeft o.m.aan de ÏÏTv. Amsterdamsche Ky?1 theekbank mede te deelen, dat de gewraakti clausule in het contract niet kan vervail« doch dat in geen geval tot afbraak van W bestaande perceel zal worden overgegaan der een vergoeding voor de waarde van het gebouw. Voorts zou geen bezwaar bestaan, gevraagde verklaring te teekenen, waarbij afstand wordt gedaan van de eventueel uit de artt.1302 en 13^3 van Let B.'V. voort Aangezi e Jtrijd ha ■lid van Imbtenare lehriftel Beeld in gLement e frin bedoe jrukkeli.j liddellij len aanzi *oor reke hem verbo lerkzaamh irorm ook lere maat «taande e Besloten "Bule in h doch dat bestaande (ier een v gebouw ec *jill of (1 <D 3 3 CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 217