i V '3/r -4 BESLISSING. e tapvergunning van W.F.Jasper wordt ergeschreven ten name van Pieter Grave' ftker geb. te Egmond aan Zee den 27 Juli ■R73 die het bedrijf aal uitoefenen in dfe bovengenoemde localiteiten van het perceel Vredehofstraat 6. Roedgevorsden wordt aan het versoek £e- Ilg te geven. den ver in> geli van het e art.h ravemakej angen val ngen tenl het voljJ oeld zijl n no. 3lHüan adressant te berichten dat Openbare ng der g 1 «ferken opdracht heeft ontvangen de gren- perceelf zen van het gehuurde perceel uit te zett nn, jFIhé verkoop^BHet ten name van Hendrika Westemeyer 3terKen| staande verkof voor perceel gemeente Soe akalen sectie H.no.4886 plaatselijk gemerkt Ko eend dool: ninginnelaan 38 wordt ingetrokken. tfaart i IM /d GteenBÉBesloten tvordt in de eerstvolgende ver n de >erJRadering van dejj raad het besluit tot er grootfj schenking van den grond ter vaststelling tan te bieden. snaar bij ideling iter-tee irgelegdi ïulier 1 een ide teek larin ve: c, Mid.de, 2 1 Me i 1 bouwen •rein aai- •ijd ziji •enreglö' s s i ng iche Hjïpi jewraaktl rervallei c van hej pegaan zfl van het staan vraarbijB leel uit; 1 voort- .\angezien de ambtenaar van Heij st in |trijd handelt met het artikel 29 eerste ■lid van het voor deze gemeente geldende fnbtenaren reglement wordt besloten hem aen Schriftelijke berisping te geven als be- fueld in art. 94 sub a van voormeld re- g ..ement en daarbij op de stipte naleving r'.n bedoeld artikel te wijzen net de uit Irukkelijke waarschuwing dat hij zich on- «uddellijk onthoudt van eenige bemoeiing Jen aanzien van den bouw van het landhui; ■oor rekening van den heer Hartemink en fret leia verboden is voor de reeds verrichte Werkzaamheden eenige vergoeding in welke jorm ook te ontvangen op straffe van ver |ere maatregelen indien hij desniettegen- staande eenige belooning aanneemt. Itesloten wordt te berichten, dat de clan- s;le in het contract niet kan vervallen, ■och dat in geen geval tot afbraak van het Bestaande panl zal worden overgegaan zon' ■er een vergoeding van de waarde van het ietouw echter zonder aanspraak voor good- ■UI of dergelijke. •E Jï hitj. E V M Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E cLce£~^\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 218