e e "o ML Ji- bt. 5> 5H. 5-T BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. e c hnAmb t3 o uw - an Woningtoezicht ld. era H. Hillecam,Soest e chnAr.1013 o uw - en Woningtoezicht Afd. financiën Idem 6-1-'32 22-12-'31 ll-l-'32 8-1-' 32 8-1-'32 KORTE INHOUD. "biedt ter "behandeling aan eenige verzoeke om bouwvergunning vergezeld van de noodig teekeningen en adviezen. deelt mede, dat B.de Ruigt,alhier onthef! fing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverordening, voor den bouw van een enkel woonhuis op een terrein, gelege:- aan den Eigendomweg, kadastraal bekend gel meenie Soest, in sectie G.ho.3457 en advi seert de ontheffing onder voorwaarden te verleenen. vraagt vergunning tot het plaatsen van een lichtbak aan zijn perceel Torenstraat 3A, en behoeve van reclame voor zijn be- I drijf. "De Technisch Ambtenaar, belast met de lel ding van den Dienst Opehbare berken advi- seert bij schrijven dd. 8 Jan. 1932,no. 307 tot inwilliging van het verzoek. deelt mede, dat het voor eene regelmatig! bebouwing gewenscht is, dat het terrein, gelegen op den hoek Julianastraat-lïassaulj kad. bekend alhier in sectie H.no.4$91>aa1 het gedeelte Julianastraat 'vanaf Anna Paulownalaan tot Spoorstraat) wordt beboiii in dezelfue rooilijn (9 M. uit de grens Julianastraat) als de links gelegen wonirjj gen aan de Julianastr. en dat de rooilijr, aan de zijde der Nassaulaan met 60 cl* wordt overschreden. (Betreft bouw van eer. woonhuis door '7.v.BreukelenBeckeringh- str. IJ)* Geadviseerd wordt den Raad vo; te stellen van Breukelen toe te staan, d', ten aanzien van den door hem voorgenomen bouw de rooilijn aan de Nausaulaan met plm. 60 cM wordt overschreden met de aan het te bouwen perceel te bouwen serre. adviseert den raad ter vaststelling vooi.j te dragen een ontwerp-besluit tot wijzig'-i. I der gemeente- en grondbedrijfsbegrootingk 1931 "(no.s 21/175.22/22) adviseert de rente te betalen door wo ningbouw - vereenigingen en -stichtingen voor in rekening-courant opgenomen geldet! gedurende het 4e kwartaal 1931 vast te stellen op 4$. De ver, konstig en gebo 2/189. Beslot onder d van den "loningt Beslot teur va Confos naar ve sloten onthef: ".e slo ting'sw bieden Aldi t-4 CJ 3 C CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 21