BESLISSING. winst ver^oeii noodig] esloten wordt aan den raad voor te ste] len de bedrijfsverordening van het gasbe drijf te wijzigen indien zin dat een re- ■erve fonds -zal worden gevormd van f 300<j><- Kor toevoeging/Van de winst van het be drijf oer jaar en dat de overige $0% wordt Bestemd voor den gewonen dienst der gemeente. e vergunningen worden verleend overeen-f bmstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt on^er de nos. I/498, 1/425- Ver gunning no« 1/522 en 1/516 worden aange houden» kej. B.geiler te Baarn wordt ingaande lS bril 1932 benoemd tot waarnemend onder- lijzere3 aan de school voor gewoon lager ftrwijs in de Kerkebuurt zulks ter vervai ging van Mevr. de Ruiter-Kraaikamp. oné n- fce werkvrouw in de vergadering gehoord verklaard inderdaad tegenover den heer Veenstra te hebben gezegd dat een verminde ring van f 100.- loon gerechtvaardigd zoi, ■Ljn en dat zij vrijwillig daarmede instf e Zij verklaart verder niet door den heer ïeenstra te zijn beinvloed, ^oorts dèèlt zij mede, dat haar toezegging later bleel te vlug te zijn geweest aangezien de ka chels 5 maanden branden en het overig de vai het jaar de gewone werkzaamheden het zelfde blijven zoodat alleen o grond var. vermindering der werkzaamheden ten gevolg ▼bn de invoering van gasverwarming ten loonsverlaging van f 100.- te veel is. Ma vertrek van de werkvrouw wordt beslo- den raad voor te stellen f 5°»~ vertui jdering toe te passen. ove*let kehier wordt vastgesteld op een be- groot f 342,25 en ter invorde ring der aanslagen in handen van den ge- imeente-ontvanger worden gesteld. DorrejlWe sloten wordt den raad voor te stellen et vol-|®t bedrag ad f 53 >62? te brengen ten la^te rting den gewonen dienst der gemeente. 1 A1 j j Xs&rc V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 220