'77- H7 6. S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. L.A.Heij ster ambtenaar ten kan^ tore van den gem.' ontvanger Gemeenteneeretari 21-4-32 II.Ch.L.Meyer, Agent v.Pol.S'ber C.P.van Beest Radematcerstr. 20 3'berg H Hoofdingenieur deii Telegrafie en Tele fonie 6-4-'32 KORTE INHOUD. verzoekt den raad te willen voorstellen hem vanaf 15 Maart 1932 gedurende het tijj vak zijner waarneming van de betrekking ya gemeenteontvanger een vergoeding te willej toekennen. verzoekt namens het bestuur van het Soest! Haamoniecorps vergunning tot het mogen af! sluiten van de navolgende wegen tijdens a.s. muziekconcoursdagen t.w. Paulus Potterlaan, Pieter de Hooghlaan, Rubenslaan, Talmalaan vanaf Complex monium tot Soesterengweg. De sluiting is noodig op 4 Mei van - 10/2 uut n.m. van ongeveer 11 v.m - 12 u veer op 5 14 16 7/2 Mei 7/2 10/2 uur 11*2 u. v.m. - 12 verzoekt op grond van art. 69 van het Aal Reglement een tegemoetkoming in de kosten van verpleging enz. van zijn vrouw in het ziekenhuis. De kosten bedroegen f l23«-« onse I [Besloten Bellen ti, nik enteontvi ilr f 100. te kennen. 101 boven rdt besi iervan 0 evens wo de gemeent schikking 3o-3-'32 verzoekt om op gemeentegrond een gunstig! plaats bij het Vl«'tgkamp een kiosk te mogt plaatsen voor verkpop van tabak, sigaren, sigaretten, chocolade, enz. 1de fechn.Ambtenaar b/m de leiding van Ope berken adviseert het verzoek in te willig! mits op de kiosk geolaatst wordt op een ai stand van 15 M. vanaf de kiosl van de wed Bekkers en een jaarlij Ksche huursom betaal wordt van f 50.-. esioten het gemeer ten voor 1 wanneer d< voor zijn Met over: adressant deelt mede dat door hem reeds driemaal den Techn.Ambt. b/m de leiding van O.tV. ve zocht is een rexening in drievoud in te ze den voor herstelling van 625 M2 straatweri ad f 0,25 1£2 wegens het leggen van telefo kabels. Aangezien bedoelde rekeningen nu niet ontvangen werden, wordt medewerking zocht teneinde een spoedige inzending teg! moet te kunnen zien. zulks mede in verbariij met het afsluiten v.h. boekjaar. De Techn.Ambtenaar b/m de leiding van OL bericht hierop dat door de we er somstand ig' den, en mede in verband met de voorgenome verbreeding van den Rijksweg, er nog geer. straatwerk is verricht en dien tengevolge ook geen rekening kan worden ingezonden^ esioten «hier de éprdt volc tpt plaat: wbrdt ove: ofepalmgei vergunning de, dat d< deze vergi adres gem e olaati aanged tfceteeken: ^Besloten d|e werk n geen deel. tvoerin ler gernee e vorde I 1Ó2.- t der zaak gebracht 4ijn uitg w 3 03 Dagteekening en volgnummer. ri

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 221