4 BESLISSING. tellen het tijdj kking Tj e willet ït SoestJ logen af. Ljdens de ilaan, ïx Patri- in onge-^ u. jl.o.l n.m. - 12 n.i 1 het Aal kosten in hetI 123.- Besloten wordt aan dén raad 'voor te Stellen tijdens de vervanging van den Ée- jfcenteontvanger aan den ambtenaar L.A.hei ter f 100.- per maand extra vergoeding to te kennen. Kot bovenbedoelde sluiting der wegen «ordt besloten. Kier van openbare kennisgeving te doen. ■Tevens wordt hierbij aangeteekend dat je gemeente-terreinen mondeling ter be- fehikking van het bestuur zijn gesteld. esloten wordt adressant te berichten da hfct gemeentebestuur bereid is 1/3 der koe tpn voor rekening der gemeente te nemen lanneer de Alg. Wed. Politiebond ook 1/3 vpor zijn rekening neemt, filet overige 1/3 deel der kosten moet adressant zelf bekostigen. gunstigi c te raogei sigaren, j van Ope| willigfi ip een af] de wed, >m betaaj esloten wordt het versoek in te willige ohder de voorwaarde dat f 50«~ vergoeding ■ardt voldaan in de gemeentekas voor dat tot plaatsing der kiosk op gemeentegrond fcrdt overgegaan. Voorts gelden dezelfde tfepalingen als waaronder de ^fed.Bekkers vergunning heeft bekomen met dien verstar dt dat de te verkoopen artikelen sich bi Beze vergunning uitstrekken tot die in he Khes genoemd. )e plaats van den gemeentegrond in te ne 3 aangeduid opde hierbij behoorende situ Beteekening. emaal O.TC. ve in te zt raatweri telefot gen nu erking ing tegi' verban! van 0. istandigt rgenome' og geen igevolge onden. Voort I —-■esloten wordt van het nog niet uitgevoer de werk n.1. 625 M2 straatwerk a f 0,25 gben declaratie te zenden. Bij eventueel uitvoering zullen de kosten voor rekeniné ■pr gemeente worden genomen. ■De vorderingen respectievelijk f 139'- e ■(162.- totaal f 301.- zullen uit den aaijd der zaak aan het rijk in rekening worden gebracht, aangezien deze werken inderdaac zijn uitgevoerd. - men a- \s\jv llijs. V- s/i' lijft. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 222