T e c hriArabtBouw en h/dn&ngtoezicht Voorz.en Seor. v.c ;oester Broodbakje troonver een. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. O.'f. Bestuur R.K.schoo te 5'berg Bestuur R.K. U.L.C school Centr.bureau voor verific. en fin. adv,der vereen.v. ned.gem. den Haag Wed. L.J.Th.Bekkens 2l-4-'32 S^berg 19-4-'32 l5-4-'32 19-4-'32 18-4-'32 biedt ter behandeling aan eenige verzol om bouwvergunning vergezeld van de nood teeke.ningen en adviezen. deelen mede, dat met overgroote meerde:! heid op een vergadering van belarigheboerB is uitgesprocken om geen gebruik te maksj van de bij de winkelsluitingswet toeges',I uren van verkoop op Zondag. In verband ij mede verzoeken zij een verordening in hel leven te roepen, waarbij alle verkoop vl brood-, banket en chocolade des Zondags verboden wordt. deelt mede, dat de heer van hes bezwaan maakte tegen de verkaveling en bebouwing van het aan den heer hcheffer verkochte perceel aan de Lt. Koppenlaan, kad. hek? als sectie E no.2031 (thans 2055) In va band daarmede wordt èen wijziging van hl raadsbesluit van 16 ^ebr.1932 voorgestel en wel in dier gevoege dat in plaats val het verkochte gedeelte een gedeelte wor] verkocht, zooals dat op de bijbehoorendl situatie teekening in rooi is aangegeven ja vergk Mms tig d en geboet l/ )29> 2/ ■et advi wérden ir over de d ging der Ir. afwijl van het r: grond, woj ling van g nig den r; verzoek dd. 17 Maart 1932 oh ingevolge art. 72 der L.O.'.tl trekt haar medewerking 1920 in. Thans verzoekt genoemd schoolbestuur Kei werking ingevolge art.72 L.O.wet 1920 vol het verleenen van een crediet ad f 200.- ter bekostiging van de aanschaffing van leermiddelen wegens stijging van het leel lingenaantal vraagt medewerking tot het aanschaffen leerboeken wegens toeneming van het aan leerlingen. zendt raoport van kasopneming en contrt der woningstichting "patrimonium». verzoekt uitstel van betaling van het drag ad f $0.-, verschuldigd voor het h ben vaneen kiosk op gemeentegrond, zul tot 1 Juninl932. Aan den 1 wettelijk verleenen Bf sloten de wettel te verlee Van het Besloten ■el van Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ol

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 227