Ai Ai Af* BESLISSING. ge verzoi i de riool pe vergunningen worden veneend overeen Jfcmstig de besluiten hiernevens gevoegd er geboekt onder de nos. 1/5261/527» 1/529» 2/202, 2/204. ■et advies Ier Wetgevende commissie zal «brden ingewonnen over deze zaak en tevens ofor de door den Minister gewenschte wij: ging der verordening. ■1 afwijking van het voorstel tot wijziging var het raddsbesluit tot verkoop van den grrni, wordt besloten deze zaak als een rüi- l*ig van grond te behandelen en als zooda- ni{°den raad de noodige voorstellen te dopn ie meerde! angheboel k te makel :t toegesl] verband 'ing in hl erkoop vl i Zondags! s bezwail bebouwinl ■erkochtel kad. beka '5) In vl ng van hl 'oorgestel laats val elte woril eho orendl angegevel Aan den Raad zal worden voorgesteld de t 1932 0: wettelijk voorgeschreven medewerking te er L.O."; verleenen. estuur na t 1920 vol d f 200.- f ing van n het lel schaffen het aanl en contrt| mB van het or het ond zul B< sloten wordt den raad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. Van het rapport wordt kennisgenomen. Besloten wordt te berichten dat geen uit s|el van betaling kan worden toegestaan. ~A\f' IthT Ar iXij. s Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak fs geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V 0^ XI tfi AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 228