aj- kiïj. s a J? ~5 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht Pa. J.C.Dorlas Amsterdam rechn.Ambt. O.V. Afd. ot lco Soest Wed.Ver. afschaff ing lh.dranken BJ.V. J Mij x. Arnh.Vaterl. Commandant Vrijw, brandweer SoeBt 3, pestuur der Maria- school 24-3-'32 l8-4-t32 26-4- 12 16-4-'32 14-4-32 ■2- NoIII- 3/1325 20-4-32 2Ó-4-32 KORTE INHOUD. zenden om "bericht en raad het veraoez va. CCv.Rijswij k, te Haarlem om vergunning tot gedeet&lijke rioleering van den greps loooende over de perceelen sectie D.lTo. 1901-1902 en 1903. Omtrent dit verzoek "brengt de technisch ambtenaar, belast met de leiding van O.'f raoport uit, bij schrijven dd. 19 April 1932, no.447. dat zij voor de uitbre Amersfoort voor haar personel en dat het oog ijl woningen van "Onsl Verzocht wordt tel dat de huurprijzel aan dit pei deelt mede haar zaak te woonhuizen noodig heeft gevallen op leegstaande belang" te Soesterberg. willen bewerkstelligen, woiden verlaagd der eventueel neel te verhuren woningen. Omtrent dit verzoek brengt het Bestuurj "Ons Belang" advies uit, bij schrijvend 22 April 1932» afd. Soest E.no. 120/Legg,:| stelt voorden tijdelijk opzichter teekel naar Th.de Boer als buitengewoon gemeentsj veldwachter te doen beeèdigen. verzoekt toestemming tot het houden van een -collecte van I7-25 Mei 1932 en van 5 tot l6 Mei 1932. I Issloten ten dat d sing bete ring, waa zbiaren be Ifcnder to hpt rappo hfet colle, ■tan word dkt bij h den waarb het dempe wprden ve openare w 1 SBesloten "berichten nemingen Tegen eer geneenteve geen bezwa neester de leze over D< toestc ael.tereem en 21 Mei deelt mede, dat de uitbreiding der wateilj lesi0+en leiding in den Braamweg vanaf den Ossend'ILg weg tot het dubbele perceel van den heer^W^ de Leest wordt begroot op f 530.-. te "beèiui- vo Lksgezoi dlend. He- re;ds ont- zendt rapport betreffende de werkzaar.he<|| verbonden aan het preventieve brandwe2en over het le kwartaal 1932. an het vraag t, wegens stijging van het aantal den llngen de wettelijk voorgeschreven rneclewel^^r king te verleenen voor het aanschaffen val I" <J 16 schoolbanken. I *rleenei (J D G Dagteekening en volgnummer. O v» onvulH

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 229