AANMERKINGEN. sr onthei" j artikel bouw van n, gelege bekend, gei 7 en advi arden te sen van renstraati zijn be- Besloten wordt de ontheffing te verleene onder de voorwaarden vermeld in het rapp van den technisch Ambtenaar van Bouw- e n "foningto ezioht Besloten wordt het advies van den Inspec teur van Politie in te winnen. Hing voor ot wijzï egrootingL- •egelmatig terrein, kt-lTassaul 10. 4^91 >a2 tf Anna irdt bebou( Le grens ;gen woni rooilijr. 60 cl' iw van eer' zkeringh- 1 Raad voo; staan, d| orgenonen ian met et de aan serre Conform het advies van den Tedanisch Ambte naar van Bouw- en "foningtoezicht wordt be sloten den Raad voer te stellen bedoelde ontheffing te verleene. le sloten wordt den Raad bedoelde begroO' tingBwijzigingen ter vaststelling aan te bieden door 'io- chtingen men gelder, vast te Aldus wordt besloten. met de lej(j ken advi- 932 »no .oek. verzoeke Le noodh Be vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. l/474, 2/188 en 2/189. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 22